Privacy & Algemene Voorwaarden

Inleiding

Veelo is een initiatief van Fietsersbond vzw. Fietsersbond vzw vindt het belangrijk om de persoonsgegevens en privacy van haar leden en websitebezoekers te beschermen. Hieronder lees je wat dat inhoudt.

1. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens en privacy
2. Gebruikersovereenkomst website
3. Gebruik van cookies

1. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens en privacy

In het kader van zijn dienstverlening legt Fietsersbond vzw gegevens vast: naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen). Fietsersbond vzw verkrijgt deze persoonsgegevens via e-mail, www.veelomag.be, (online) formulieren, reguliere post, sociale media, apps, telefoon en deze kunnen worden opgenomen in de databanken van Fietsersbond vzw, zonder eindtermijn.

Fietsersbond vzw gebruikt deze gegevens om je op de hoogte te brengen van (nieuwe) producten, diensten, activiteiten van Fietsersbond vzw en voor de ledenadministratie.  Opgeslagen gegevens kunnen worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Fietsersbond vzw beschikt. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden.

De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Toch is het mogelijk dat je om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die eigen zijn aan de dienstverlening en de ledenvoordelen  van Fietsersbond vzw.

Je kan je, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing-doeleinden. Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Je kan gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kun je ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of niet verder te gebruiken.
Je wendt  je hiervoor tot  Fietsersbond vzw, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel – info@fietsersbond.be – 02 502 68 51.

Fietsersbond vzw  verzamelt noch gebruikt  informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij Fietsersbond vzw  op voorhand je toestemming hiervoor heeft verkregen.

Fietsersbond vzw verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik gemaakt wordt door derden van de gegevens.

Fietsersbond vzw behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vind je altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

2. Gebruikersovereenkomst website

Artikel 1 : Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten aangeboden door de site. De gebruiker van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2 : Aansprakelijkheid

De inhoud van www.veelomag.be kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. Fietsersbond vzw kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan Fietsersbond vzw aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Fietsersbond vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op  www.veelomag.be. Dit geldt zowel voor informatie die Fietsersbond vzw zelf op de website plaatst als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. Fietsersbond vzw is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

De website  www.veelomag.be bevat hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan Fietsersbond vzw aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.

Artikel 3 : Intellectuele eigendom en copyright 

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van Fietsersbond vzw. De gegevens kunnen enkel worden overgenomen voor persoonlijk of educatief gebruik, mits bronvermelding. Niets van de site mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fietsersbond. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor illegale doeleinden.

Artikel 4 : Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

3. Gebruik van cookies

Fietsersbond vzw maakt op www.veelomag.be gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat een website via de browser opslaat op je harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen over webpagina’s die je hebt bezocht. Er worden geen persoonsgegevens bijgehouden in deze cookies. Cookies worden toegepast om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Cookies  voor analytische doeleinden

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies  om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres, tijdstip waarop je de site bezoekt, het type browser dat je hanteert, de pagina’s die je raadpleegt en de bestanden die je downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Fietsersbond vzw. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van Fietsersbond vzw geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google stelt zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien je niet wil dat er gegevens over je websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan je de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Meer info over privacy in Google Analytics kan je hier terugvinden.

Cookies verwijderen en uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op je computer kan je echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van je browser.

Als je deze cookies verwijdert of weigert, kan je misschien niet van alle mogelijkheden van de website van Fietsersbond vzw gebruik maken.